Administracja Przedsięwzięciem Budowlanym

Tomasz Kowalski 21.10.2020

Budując któregokolwiek sortu budowlę inwestor budowlany, obojętnie czy jest on osobą prywatną, firmą albo także instytucją administracji państwowej, jest przymuszony do ustanowienia osoby, która z powodu swej wiedzy o technologiach budowlanych administruje przebiegiem robót budowlanych. Jednostką taką jest kierownik robót budowlanych, który jest w rozumieniu imperatywów Prawa Budowlanego partycypantem procesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego może stać się jedynie jednostka wyróżniająca się prawidłowym wykształceniem fachowym, jak również adekwatną praktyką zawodową. Partycypant przebiegu budowlanego musi dysponować pozwoleniami do prowadzenia zawodu, wydawanymi przez organ samorządu zawodowego, oraz należeć do Izby Budownictwa. W obręb zadań kierownika budowy zaliczyć należy rozplanowanie kompatybilnego z formalnościami toku procesu robót budowlanych budowli. Wskazanie kierownika robót budowlanych zalicza się do podstawowych obowiązków inwestora budowlanego.

Po przejęciu swej funkcji kierownik robót budowlanych powinien na wstępie zająć się opracowaniem planu budowlanego, zagwarantowaniem geodezyjnego wyznaczenia budowli jak również wypracowaniem schematu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy odpowiada za zorganizowanie budowy oraz jej kierowanie zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz za bezpieczeństwo całej ekipy budowlanej. Po odnotowaniu raportu przejęcia obowiązków kierownika budowy, kierownik zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy jak również zorganizowanie Dziennika Budowy. Przeprowadza on zalecenia wprowadzone do Dziennika Budowy wpisane przez innych współuczestników mechanizmu budowy, np. inspektora nadzoru bądź architekta. Przedkłada on inwestorowi do zweryfikowania bądź odbioru skonstruowane przez załogę budowlaną prace budowlane oraz instalacje przed zgłoszeniem obiektu do odbioru przez Nadzór Budowlany, a ponadto uczestniczy w powinnościach odbioru.

W wypadku potrzeby wprowadzenia do projektu zmian wynikających z poprawienia procesu budowy, bądź bezpieczeństwa na budowie, jest on zobowiązany poinformować o tymże fakcie inwestora. Także w wypadku konieczności powstrzymania prac budowlanych powinien zawiadomić o tymże inwestora, jak również właściwe urzędy. W wypadku zaistnienia katastrofy budowlanej od kierownika budowy wymagane jest zabezpieczenie stanowiska katastrofy, udzielenie pomocy poszkodowanym, oraz przedsięwzięcie działalności prowadzących do zmniejszenia skutków katastrofy, a również zawiadomienie o takim fakcie określonych urzędów (w tym policję oraz prokuraturę), inwestora, inspektora nadzoru i pozostałych partycypantów mechanizmu budowlanego.

Kierownik budowy może być podwładnym firmy budowlanej prowadzącej inwestycję, a jako taki nie musi reprezentować interesów inwestora na obszarze budowy. W tym zamiarze należałoby dodatkowo zatrudnić również inspektora nadzoru inwestorskiego, do którego zadań włącza się akurat doglądanie interesów inwestora. Z tego również względu posada kierownika robót budowlanych oraz inspektora nadzoru nie może być łączona przez tą samą osobę.

Tomasz Kowalski